Μενού Κλείσιμο
Απογοήτευση

Σίτου σπαρέντος κριθή έφυ.
Σιτάρι σπείραμε, κριθάρι φύτρωσε.
Αρχαιοελληνική παροιμία