Μενού Κλείσιμο
Μετάνοια

Μόνη σιγή μεταμέλειαν ου φέρει.
Μόνο η σιωπή δεν δείχνει μεταμέλεια.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Ου μετανοείν, αλλά προνοείν χρη τον άνδρα τον σοφόν.
Επίχαρμος, 530-440 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Σιμωνίδης έλεγε μηδέποτε αυτώ μεταμελήσαι σιγήσαντι, φθεγξαμένω δε πολλάκις.
Ιωάννης Στοβαίος, 5ος μ.Χ αιών, Έλληνας συλλέκτης γνωμικών

Πράττε αμεταμέλητα.
Περίανδρος, 668-584 π.Χ., Τύραννος της Κορίνθου και εκ των 7 σοφών