Μενού Κλείσιμο
Μεταφυσική

Πάντα γαρ φύσει έχει τι θείον.
Σε όλα υπάρχει εκ φύσεως κάτι το θείο.
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Αστέρες ουράνιοι, Νυκτός φίλα τέκνα μελαίνης…
Από τον Ορφικό Ύμνο των Άστρων

Εισί γάρ δή οι περί τάς τελετάς ναρθηκοφόροι μέν πολλοί, βάκχοι δε τε παύροι.
Πολλοί έλαβαν μέρος εις τα [Ελευσίνια]μυστήρια αλλά λίγοι είναι οι εκλεκτοί.
Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος