Μενού Κλείσιμο
Συμβουλές

Συμβούλευε μη τα ήδιστα, αλλά τα βέλτιστα.
Σόλων, 630-560 π.Χ., Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος

Δύσκολον τον εαυτόν γνώναι, εύκολον τω άλλω υποτίθεσθαι.
Το να γνωρίζεις τον εαυτό σου είναι δύσκολο, αλλά εύκολο να συμβουλεύεις τους άλλους.
Θαλής ο Μιλήσιος, 643-548 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Καλοκαγαθίαν όρκου πιστοτέραν έχε. μη ψεύδου. τα σπουδαία μελέτα. φίλους μη ταχύ κτω· ους δ᾿ αν κτήσῃ μη αποδοκίμαζε. άρχε πρώτον μαθών άρχεσθαι. συμβούλευε μη τα ήδιστα, αλλά τα άριστα. νουν ηγεμόνα ποιού. μη κακοίς ομίλει. θεοὺς τίμα, γονέας αιδού.
Σόλων, 630-560 π.Χ., Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος