Μενού Κλείσιμο
Πρώτες φράσεις

Μήνιν άειδε θεά Πηληιάδεω Αχιλήος.
(Η πρώτη φράση της Ιλιάδας)
Όμηρος, 800-750 π.Χ., Ποιητής

Άνδρα μοι ένεπεν μούσα πολύτροπον ως μάλα πολλά πλάγχθη, επεί Τροίης ιερόν πτολίεθρον έπερσεν, πολλών δ’ ανθρώπων ίδεν άστεα και νόον έγνω.
(η πρώτη φράση από την «Οδύσσεια»)
Όμηρος, 800-750 π.Χ., Ποιητής

Ο βίος βραχύς, η δε τέχνη μακρή, ο δε καιρός οξύς, η δε πείρα σφαλερή, η δε κρίσις χαλεπή.
(Το πρώτο παράγγελμα από τους «Αφορισμούς»)
Ιπποκράτης, 460-377 π.Χ., Πατέρας της Ιατρικής

Δαρείου και Παρυσάτιδος γίγνονται παίδες δύο.
(η πρώτη φράση από την «Κύρου Ανάβασιν»)
Ξενοφών, 430-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός