Μενού Κλείσιμο
Στρατηγική

…ή δόλω ή βίη ή ομφαδόν ή κρυφηδόν…
(ερωτηθείς πώς θα επιτεθεί στους εχθρούς)
Αντίγονος Β’ Γονατάς, 319-239 π.Χ., Μακεδόνας βασιλιάς

Βουλή και μύθοισι και ηπεροπηΐδι τέχνη.
Με θέληση, με παραμύθια και με την τέχνη της εξαπάτησης (ερωτηθείς πώς κατάφερε να κατακτήσει τον κόσμο σε τόσο σύντομο διάστημα).
Μέγας Αλέξανδρος, 356-323 π.Χ.

Τριβαλλοί τέτταρας φάλαγγας εν ταις μάχαις ποιούνται: την πρώτην των ασθενών, την εχομένην των κρατίστων, την τρίτην των ιππέων, τελευταίαν την των γυναικών, αί αυτούς εις φυγήν τρεπομονένους κωλύουσι βλασφημούσαι.
(οι Τριβαλλοί ήταν αρχαία Θρακική φυλή)
Ιωάννης Στοβαίος, 5ος μ.Χ αιών, Έλληνας συλλέκτης γνωμικών