Μενού Κλείσιμο
Σπίτι

Καπνόν αποθρώσκοντα.
Όμηρος, 800-750 π.Χ., Ποιητής

Μηδέ χελιδόνας εν οικία δέχεσθαι.
Αρχαιοελληνική παροιμία

Είς εστι δούλος οικίας, ο δεσπότης.
Ένας είναι ο [πραγματικός] δούλος στο σπίτι, το αφεντικό του σπιτιού.
Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής