Μενού Κλείσιμο
Πολιτική-Εξουσία

Το άρχειν ήδιστον.
Το να ασκείς εξουσία είναι υπέρτατη ευχαρίστηση.
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Κυάμων απέχεσθαι.
Να απέχεις από τα κουκιά (σ.σ. με την έννοια της αποχής από την πολιτική. Τα κουκιά χρησιμοποιούνταν για διεξαγωγή ψηφοφοριών).
Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Δει τον αγαθόν άνδρα παυόμενον της αρχής μη πλουσιώτερον, αλλά μάλλον ενδοξότερον γεγονέναι.
Βίας ο Πριηνεύς, 625-540 π.Χ., Εκ των 7 σοφών της αρχαίας Ελλάδος

Ο άνθρωπος φύσει πολιτικόν ζώον.
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Το της πόλεως όλης ήθος, ομοιούται τοις άρχουσιν.
Το ήθος όλης της πολιτείας είναι το ίδιο με αυτό αυτών που την κυβερνούν.
Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

Εάν μη οι βασιλείς φιλοσοφήσουν, ουκ έστιν των δεινών παύλα.
Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

Χρύσιππος ερωτηθείς δια τι ου πολιτεύεται είπε: Διότι ει μεν πονηρά πολιτεύεται, τοις θεοίς απαρέσει·ει δε χρηστά, τοις πολίταις.
Ιωάννης Στοβαίος, 5ος μ.Χ αιών, Έλληνας συλλέκτης γνωμικών

Ισχυρόν όχλος εστίν, ουκ έχει δε νουν.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Ου γαρ ο δικαστής, ουδ’ ο βουλευτής, ουδ’ ο εκκλησιαστής άρχων εστί, αλλά το δικαστήριον, η βουλή και ο δήμος.
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Κατ’ αρχής γαρ φιλαίτιος λεώς.
Αρέσει στο λαό να κατηγορεί την εξουσία.
Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής

Ο αληθινός άρχων ου πέφυκε το αυτώ συμφέρον σκοπείσθαι αλλά το τω αρχομένω.
Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

Πας όχλος φοβερός.
Ξενοφών, 430-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

Κατ’ αρχής γαρ φιλαίτιος λεώς.
Πάντα αρέσει στο λαό να κατηγορεί την εξουσία.
Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής

Πόλις εστί κοινωνία πολιτών πολιτείας.
Η πόλη (το κράτος) είναι η ένωση των πολιτών με βάση το πολίτευμα.
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Ο πολίτης ουδενί των άλλων ορίζεται μάλλον ή τω μετέχειν κρίσεως και αρχής.
Το κύριο γνώρισμα του πολίτη είναι η συμμετοχή στην απονομή δικαιοσύνης και στην άσκηση εξουσίας.
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Ο εγγύς Διός, εγγύς κεραυνού.
Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός