Μενού Κλείσιμο
Όνομα

Αρχή Σοφίας ονομάτων επίσκεψις.
Αντισθένης, 445-360 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

Το των Ελλήνων όνομα πεποίηκε μηκέτι του γένους
αλλά της διανοίας δοκείν είναι, και μάλλον Έλληνας
καλείσθαι των της παιδεύσεως της ημετέρας ή των
της κοινής φύσεως μετέχοντας.

Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας