Μενού Κλείσιμο
Φιλία

Ζει χύτρα, ζη φιλία.
Αρχαιοελληνική παροιμία

Κρίνει φίλους ο καιρός, ως χρυσόν το πυρ.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Ζην ουκ άξιος, ότω μηδείς εστι χρηστός φίλος.
Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Ο φίλος τον φίλον εν κινδύνοις γιγνώσκει.
Αρχαιοελληνική παροιμία

Φιλίας μεν αρχή έπαινος, έχθρας δε ψόγος.
Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

Εάν δ’ έχωμεν χρήμαθ’, έξομεν φίλους.
Αν έχουμε λεφτά, θα έχουμε και φίλους.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Μηδένα φίλον ποιού, πριν αν εξετάσης πώς κέχρηται τοις προτέροις φίλοις.
Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

Δούλοι γαρ και δεσπότης ουκ αν ποτέ γένοιντο φίλοι.
Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

Φίλοις ευτυχούσι και δυστυχούσιν ο αυτός ίσθι.
Να είσαι ο ίδιος σε φίλους που ευτυχούν και δυστυχούν.
Περίανδρος, 668-584 π.Χ., Τύραννος της Κορίνθου και εκ των 7 σοφών

Φίλους μη ταχύ κτω.
Μην κάνεις βιαστικά φίλους.
Σόλων, 630-560 π.Χ., Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος

Εν τοίς κακοίσι τους φίλους ευεργέτει.
Να ευεργετείς τους φίλους όταν τους συμβαίνει κάτι κακό.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Φίλος και ίππος εν ανάγκη δοκιμάζονται.
Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός

Φίλους κτίζε και μη χρήματα.
Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός