Μενού Κλείσιμο
Αλκοόλ

Εν οίνω αλήθεια.
Αλκαίος, 7-6ος αιών π.Χ., Αρχαίος λυρικός ποιητής

Από κύλικος μέχρι χειλέων πολλά πέλει.
Από το ποτήρι μέχρι τα χείλη πολλά γίνονται (με την έννοια ότι πολλά απρόοπτα μπορεί να συμβούν μέχρι να πραγματοποιηθεί κάτι).
Ειπώθηκε από δούλο του αργοναύτη Ανταίου

Αισχρόν τον μεθύοντα παρ ανδράσι νήφεσιν είναι, αισχρόν δ’ ει νήφων παρά μεθύουσι μένει.
Είναι ντροπή ο μεθυσμένος να βρίσκεται πλάι σε νηφάλιους και ντροπή να βρίσκεται ο νηφάλιος πλάι σε μεθυσμένους.
Θέογνις, 6ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Αριστοτέλης δε φησιν ότι οι μεν υπ’ οίνου μεθυσθέντες επί πρόσωπον φέρονται, οι δε τον κρίθινον πεπωκότες εξυπτιάζονται την κεφαλήν· ο μεν γαρ οίνος καρηβαρικός, ο δε κρίθινος καρωτικός.
Αθήναιος, 2ος-3ος μ.Χ αι., Αρχαίος Έλληνας συγγραφέας

Σόλων ερωτηθείς υπό Περιάνδρου παρά πότον επεί σιωπών ετύγχανε, πότερα δια λόγων σπάνιν ή δια μωρίαν σιωπά· αλλ’ ουδείς αν, είπε, μωρός εν συμποσίω σιωπάν δύναιτο.
Ερωτηθείς, ενώ τα πίνανε και δεν μιλούσε, αν σιωπά επειδή δεν έχει τίποτα να πει ή επειδή είναι βλάκας: κανένας βλάκας δεν μπορεί να μείνει σιωπηλός σε ένα συμπόσιο.
Σόλων, 630-560 π.Χ., Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος

Πίνειν δε ες μέθην ουδαμού πρέπον πλην εν ταις εορταίς.
Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος