Μενού Κλείσιμο
Φιλοσοφία

Τας ιδέας νοείσθαι μεν, οράσθαι δ’ ού.
Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

Ου προσποιείσθαι δει φιλοσοφείν αλλ’ όντως φιλοσοφείν. Ου γαρ προσδεόμεθα του δοκείν υγιαίνειν αλλά του κατ’ αλήθειαν υγιαίνειν.
Επίκουρος, 341-270 π.Χ., Αρχαίος φιλόσοφος

Εάν μη οι βασιλείς φιλοσοφήσουν, ουκ έστιν των δεινών παύλα.
Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

Πειρώ τω μεν σώματι είναι φιλόπονος, τη δε ψυχή φιλόσοφος.
Να προσπαθείς να είσαι φιλόπονος όσον αφορά το σώμα και φιλόσοφος όσον αφορά την ψυχή.
Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

Ερωτηθείς τι αυτώ περιγέγονεν εκ φιλοσοφίας, έφη, « Το δύνασθαι εαυτώ ομιλείν».
Αντισθένης, 445-360 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος