Μενού Κλείσιμο
Ψυχή

Οία η μορφή, τοιάδε και η ψυχή.
Αρχαιοελληνική παροιμία

Δει γαρ την μεν τέχνην χρήσθαι τοις οργάνοις, την δε ψυχήν τω σώματι.
Πρέπει η τέχνη να χρησιμοποιεί όργανα και η ψυχή το σώμα.
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Ψυχήσιν Θάνατος ύδωρ γενέσθαι, ύδατι δε θάνατος γην γενέσθαι, εκ γης δε ύδωρ γίνεται, εξ ύδατος δε ψυχή.
Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

Η μεν του σώματος ισχύς γηράσκει, η δε της ψυχής ρώμη αγήραστος εστίν.

Ξενοφών, 430-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

Πειρώ τω μεν σώματι είναι φιλόπονος, τη δε ψυχή φιλόσοφος.
Να προσπαθείς να είσαι φιλόπονος όσον αφορά το σώμα και φιλόσοφος όσον αφορά την ψυχή.
Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

Πολύ κρείττων εστίν ο της ψυχής ή ο του σώματος έρως.
Ξενοφών, 430-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

Συμπάσχει η ψυχή τω σώματι νοσούντι και τεμνομένω και το σώμα τη ψυχή.
Κλεάνθης ο Τρως, 330-232 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας στωικός φιλόσοφος

Των σωμάτων θηλυνομένων και αι ψυχαί πολύ ασθενέστεραι γίγνονται.
Όταν τα σώματα γίνονται μαλθακά και οι ψυχές χάνουν τη δύναμή τους.
Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος

Νομίζω τους ανθρώπους ουκ εν τη οικία τον πλούτον και την πενίαν έχειν, αλλ’ εν ταις ψυχαίς.
Ξενοφών, 430-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

Κοινωνία γαρ ψυχή και σώματι διαλύσεως ουκ έστιν η κρείττον.
Η ένωση της ψυχής και του σώματος [η γέννηση] δεν είναι με κανένα τρόπο καλύτερη από το χωρισμό τους [το θάνατο].
Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

Ο εντός της ψυχής προς αυτήν διάλογος…επωνομάσθη διάνοια.
Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

Ψυχὴ πᾶσα ἀθάνατος. τὸ γὰρ ἀεικίνητον ἀθάνατον· τὸ δ᾽ ἄλλο κινοῦν καὶ ὑπ᾽ ἄλλου κινούμενον, παῦλαν ἔχον κινήσεως, παῦλαν ἔχει ζωῆς. Μόνον δὴ τὸ αὑτὸ κινοῦν, ἅτε οὐκ ἀπολεῖπον ἑαυτό, οὔποτε λήγει κινούμενον, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις ὅσα κινεῖται τοῦτο πηγὴ καὶ ἀρχὴ κινήσεως.
Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

Ουδέν άλλο έχουσα ες Άδου η ψυχή έρχεται πλην της παιδείας και τροφής.
Η ψυχή έρχεται στον Άδη χωρίς να κουβαλάει τίποτε άλλο πέρα από την παιδεία της και την αγωγή της.
Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος