Όνομα

Αρχή Σοφίας ονομάτων επίσκεψις.
Αντισθένης, 445-360 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

Το των Ελλήνων όνομα πεποίηκε μηκέτι του γένους αλλά της διανοίας δοκείν είναι, και μάλλον Έλληνας καλείσθαι των της παιδεύσεως της ημετέρας ή των της κοινής φύσεως μετέχοντας.
Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας