Αταξία

Λίθοι και πλίνθοι και ξύλα και κέραμοι ατάκτως ερριμμένα ουδέν εστι.
Λίθοι, πλίνθοι, ξύλα και κεραμικά από μόνα τους δεν κάνουν ένα σπίτι. Χρειάζεται οργάνωση.
Ξενοφών, 430-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

Η μεν ευταξία σώζειν δοκεί, η δε αταξία πολλούς ήδη απολώλεκε.
Η μεν τάξη γενικά πιστεύεται ότι σώζει [στη μάχη] ενώ η αταξία πολλούς έχει καταστρέψει.
Ξενοφών, 430-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

Πας όχλος φοβερός.
Ξενοφών, 430-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός