Κατανόηση

Ίνα τω παραδείγματι φωτεινότερον ποιήσω τον λόγον…
Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

Τα αφανή τοις φανεροίς τεκμαίρου.
Αυτά που δεν φαίνονται να τα συμπεραίνεις με βάση αυτά που φαίνονται.
Σόλων, 630-560 π.Χ., Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος